Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Je bent helaas aangekomen op het saaiste stuk van onze website. Het is echter wel een belangrijk stuk. Het gaat namelijk over de voorwaarden waarmee wij werken en ons privacy statement waarin staat dat wij jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Lees deze tekst daarom zo goed mogelijk door.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3.    Dag: kalenderdag;

4.   Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

9.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Makkelijk Bezwaar | www.makkelijkbezwaar.nl

Ms Oslofjordweg, 1033 SM Amsterdam;

info@makkelijkbezwaar.nl

KvK: 77204727

BTW-identificatienummer: NL003163645B66

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Makkelijk Bezwaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Makkelijk Bezwaar en consument voor dienstverlening door Makkelijk Bezwaar.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Door het gebruiken van de diensten van Makkelijk Bezwaar of door het aanvinken van de checkbox op laatste pagina voor het insturen van een boete, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en bent u gebonden aan deze voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Makkelijk Bezwaar.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen geldig indien deze afwijking schriftelijk tussen beide partijen overeen is gekomen en gelden alleen voor de in de afwijking genoemde overeenkomsten.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke upgrades en updates van de diensten, tenzij een upgrade of update gepaard gaat met nieuwe algemene voorwaarden. De nieuwe algemene voorwaarden vervangen in dat geval deze algemene voorwaarden.

Dienstverlening van Makkelijk Bezwaar

Artikel 4 – beoordeling van verkeersboetes

1. Makkelijk Bezwaar beoordeelt de haalbaarheid van een bezwaar tegen een (i) verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dit zijn de zogenaamde Mulder boetes, te herkennen aan een M in de rechterbovenhoek van de beschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (hierna: CJIB). (ii) Parkeerboetes die een gemeente heeft opgelegd als na heffingsaanslag voor het onvoldoende voldoen van parkeerbelasting in verband met parkeerovertredingen. De wijze waarop deze boete tot de overtreder komt ziet er per gemeente anders uit. Onder omstandigheden beoordeelt Makkelijk Bezwaar ook andere boetes. Tot slot dient Makkelijk Bezwaar tegen betaling een verzetschrift in tegen (iii) strafbeschikking in, hierbij wordt de haalbaarheid van het verzetschrift niet door Makkelijk Bezwaar beoordeeld.

2. Wanneer je bij makkelijk bezwaar een verkeersboetes of parkeerboete indient beoordeelt Makkelijk Bezwaar gratis en kosteloos de haalbaarheid van een bezwaar- of beroepsprocedure. Na aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek zal Makkelijk Bezwaar beoordelen of de boete in behandeling wordt genomen. En deze uitkomst van het haalbaarheid onderzoek kunnen geen verdere rechten worden ontleend. Je wordt per e-mail op de hoogte houden van de uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek.

3. Makkelijk Bezwaar is niet verplicht een opdracht in behandeling te nemen, dit is ongeacht de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek.

4. Wanneer Makkelijk Bezwaar je boete in behandeling neemt dien je Makkelijk Bezwaar te machtigen tot het voeren van verweer tegen de boete in alle instanties. Dit betreft zowel de bezwaarprocedure als de beroepsprocedure.

5. Wanneer Makkelijk Bezwaar een naheffingsaanslag in behandeling neemt, zal Makkelijk Bezwaar in eerste aanleg in bezwaar gaan bij de betreffende gemeente die de naheffingsaanslag heeft uitgeschreven. In tweede aanleg kan Makkelijk Bezwaar in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank. Een derde instantie staat niet open tegen naheffingsaanslag.

6. Makkelijk Bezwaar beoordeelt per geval of appelleren zinvol is. Makkelijk Bezwaar is niet verplicht om beroep of hoger beroep in te stellen.

7. Als u het niet eens bent met het haalbaarheidsonderzoek of het niet willen instellen van appel dan kun je dit alsnog zelf instellen en vervalt de machtiging aan Makkelijk Bezwaar om dit namens je te doen.

8. Bij het niet aannemen van de verkeersboete of parkeerboete naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek van Makkelijk Bezwaar stuurt Makkelijk Bezwaar informatie en voorbeeld bezwaarschriften toe als gratis hulp bij het maken van bezwaar. Aan deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Als Makkelijk Bezwaar van mening is dat ten onrechte geen proceskosten vergoeding is toegekend, behoudt Makkelijk Bezwaar het recht in uw naam in beroep of hoger beroep te gaan met betrekking tot de proceskosten vergoeding.

Artikel 5 – behandeling van bezwaar en beroep tegen parkeer- en verkeersboetes

1. Wanneer makkelijk bezwaar een Mulder boete in behandeling neemt, zal makkelijk bezwaar in eerste aanleg in administratief beroep gaan bij de officier van justitie werkzaam bij het CVOM, afdeling van het Openbaar Ministerie. Hierna bestaat nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een bevoegde kantonrechter. Vervolgens kan nog in appel worden gegaan bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Artikel 6 – vergoeding en betaling

1.  De vergoeding van Makkelijk Bezwaar voor het voeren van verweer tegen de boetes die je in stuurt en die Makkelijk Bezwaar in behandeling heeft genomen, bestaat uit de proceskostenveroordeling die je wordt toegewezen op grond van het Besluit proceskostenvergoeding Bestuursrecht.

2.  Indien aan je geen proceskostenveroordeling op grond van de bovengenoemde regeling wordt toegewezen in samenhang met de werkzaamheden die Makkelijk Bezwaar heeft verricht, ben je niets verschuldigd aan Makkelijk Bezwaar.

3. Bij het voeren van verweer zal Makkelijk Bezwaar ernaar streven dat een eventueel toe te wijzen proceskosten veroordeling direct op de bankrekening van Makkelijk Bezwaar wordt bijgeschreven. Indien de proceskostenveroordeling op jouw bankrekening wordt gestort, ben je verplicht deze kostenveroordeling binnen 10 werkdagen na ontvangst over te maken naar de bankrekening van Makkelijk Bezwaar.

4.   Indien je dit nalaat of om een andere reden in verzuim bent, zijn de vorderingen van Makkelijk Bezwaar op je direct en geheel opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Makkelijk Bezwaar. Bovendien heeft Makkelijk Bezwaar in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Makkelijk Bezwaar maakt voor het incasseren van haar vorderingen, zullen op jou worden verhaald.

5. De diensten waarvoor direct betaald moet worden, het opstellen van een verzetschrift tegen een strafbeschikking, moeten vooraf worden voldaan. Je gaat akkoord met de daar genoemde prijs. De in de diensten van Makkelijk Bezwaar genoemde prijzen zijn inclusief btw. Makkelijk Bezwaar zal zijn werkzaamheden pas aanvangen zodra het aangegeven bedrag is voldaan.

Algemene uitvoering van werkzaamheden Makkelijk Bezwaar

Artikel 7 – De overeenkomst

1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden waaronder de betaling.

2.   Mijn bezwaar houdt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een zaak die wordt aangedragen bij Makkelijk Bezwaar zou worden aangenomen of niet. Tevens houdt Makkelijk Bezwaar zich het recht voor om zijn diensten te weigeren voor elk willekeurig persoon zonder opgaaf van redenen.

3.   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Makkelijk Bezwaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Makkelijk Bezwaar is bevestigd, is geen sprake van een overeenkomst en zal Makkelijk Bezwaar geen diensten leveren.

4.    Makkelijk Bezwaar kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Makkelijk Bezwaar op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 8 – Uitvoering

1.   Makkelijk Bezwaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij verlening van de diensten. De Makkelijk Bezwaar gaat uit van de informatie die door de consument is aangeleverd. Makkelijk Bezwaar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer de consument onjuiste gegevens aanlevert.

2.   Makkelijk bezwaar mag bij onjuiste of niet tijdige verstrekking van informatie zijn werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiend de schade of kosten.

3.   Makkelijk Bezwaar is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van omstandigheden die niet aan Makkelijk Bezwaar toe te rekenen zijn of die voortkomen uit een overmachtsituatie.

4.    Makkelijk Bezwaar is niet aansprakelijk voor enige schade die zich voordoet na verzending per gewone post van de bezwaarschriften, bijvoorbeeld aan de zijde van de postbezorgdiensten, het Openbaar Ministerie of gemeenten.

Artikel 9 – Machtiging

1.    Je machtigt volgens de daartoe bij de wet tot stand gekomen wijze digitaal Makkelijk Bezwaar om namens jou een procedure te voeren waarin jij door Makkelijk Bezwaar juridische vertegenwoordigd wordt.

2.   De vertegenwoordigingsbevoegdheid van makkelijk bezwaar zal niet verder strekken dan nodig voor de behandeling van uw procedure. Daarom gebruik makkelijk bezwaar een zeer specifieke machtiging, waarop wordt aangegeven voor welke boete je ons machtigt. Deze machtiging kan je bij makkelijk bezwaar op vragen. Makkelijk Bezwaar zal je niet vertegenwoordigen in andere geschillen nu Makkelijk Bezwaar daarvoor niet gemachtigd is.

Artikel 10 – Betaling

1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan na inzending van het formulier op de bezwaar maken-pagina.

2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Makkelijk Bezwaar te melden.

Artikel 11 – Naleving regelgeving

1.   De diensten van Makkelijk Bezwaar mogen door jou niet op een illegale of ongeautoriseerde wijze worden gebruikt. Je gaat er mee akkoord dat alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn door jou worden gerespecteerd en nageleefd.

2.  Makkelijk Bezwaar is niet aansprakelijk of op geen enkele wijze verantwoordelijk voor diensten en functies die door derden worden aangeboden en die samenhangen met de werkzaamheden van Makkelijk Bezwaar. Deze diensten hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van relevante regelgeving.

Artikel 12 – Eigendomsrechten Makkelijk Bezwaar

1. Het logo, de website, de huisstijl, en de vormgeving van makkelijk bezwaar zijn handelsmerken van Makkelijk Bezwaar. Deze handelsmerken mogen niet in het geheel of gedeeltelijk  worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 13 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen Makkelijk Bezwaar en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Privacy statement

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens

Makkelijk Bezwaar respecteert de persoonlijke levenssfeer van zijn cliënten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de verplichtingen die zijn neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Makkelijk Bezwaar, gevestigd op de Van Sijpesteijnkade 75, 3521 AH te Utrecht, Nederland.

Om welke gegevens gaat het?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam of je e-mailadres. Maar ook je kenteken, de pleegdatum en tijdstip waarop een vermeende overtreding heeft plaatsgevonden zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Ben je zzp’er, heb je een eenmanszaak of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

Welke gegevens hebben wij nodig en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel wij dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat wij anders je boete niet kunnen aanvechten. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor wij je apart om toestemming vragen.

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam en e-mail adres. Deze gegevens verstrek je zelf uit eigen beweging aan ons zodat wij contact met je kunnen opnemen inzake je boete.

Daarnaast kan het voor jouw zaak noodzakelijk zijn om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je kenteken, de pleegdatum en het pleegtijdstip, ook deze gegevens verstrek je uit eigen beweging door het insturen van een kopie van de CJIB beschikking of parkeerboete van de gemeente.

Met wie delen wij je gegevens?

Wij delen je gegevens niet met derden. De door jou zelf aangeleverde gegevens delen wij enkel met de Nederlandse overheid (bijvoorbeeld: Openbaar Ministerie of de gemeente).

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben als onderneming een bewaarplicht met betrekking tot persoonsgegevens. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals de fiscale bewaarplicht. Ook nadat je zaak is afgehandeld bewaren de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we je gegevens in ieder geval nog 5 jaar na afronding van de zaak.

Als je cliënt bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Aanmelden

Als je je bij ons aanmeld met een nieuwe zaak leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens en allerlei zaken die betrekking hebben op je boete.

Aangezien wij niet namens jou procederen of enige andere handeling uit name van jou verrichten, zullen wij ook geen verdere of andere gegevens vastgelegen dan die jij aan ons verstrekt in het licht van de bezwaarprocedure.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en de dienst te kunnen leveren die we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die wij met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren. Verdere handelingen met de gegevens worden niet verricht.

Facturatie

Als je cliënt bij ons bent en je doet een verzoek om een specifieke dienst dan voldoen je een bedrag voor die dienst en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. Wij gaan dan samen een overeenkomst aan. Voor die overeenkomst zijn jouw gegevens, waaronder de betaalgegevens van belang. Wij verrichten geen werkzaamheden als de betaling uitblijft (omdat de overeenkomst dan niet tot stand komt). Gegevens hieromtrent zullen dus ook niet aan derden worden verstrekt ter inning van de betaling voor de dienstverlening.

Welke rechten heb je op grond van de AVG?
– Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar.

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Recht op inzage

Recht op rectificatie en aanvulling

Recht op een menselijke blik

Recht op beperking van de verwerking

Recht op data portabiliteit

Recht op vergetelheid

Recht van bezwaar

– Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van het contactformulier op de klantenservicepagina.

Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.